آینده حمل و نقل و لجستیک در اروپای مرکزی و شرقی، کشورهای مستقل مشترک المنافع و خاورمیانه

آینده حمل و نقل و لجستیک در اروپای مرکزی و شرقی، کشورهای مستقل مشترک المنافع و خاورمیانه

این مقاله به بررسی روندها و پیشرفت‌هایی می‌پردازد که صنعت حمل‌ونقل و لجستیک را در این مناطق شکل می‌دهند، مانند دیجیتالی شدن، پایداری، ...