آینده حمل و نقل و لجستیک در اروپای مرکزی و شرقی، کشورهای مستقل مشترک المنافع و خاورمیانه

این مقاله به بررسی روندها و پیشرفت‌هایی می‌پردازد که صنعت حمل‌ونقل و لجستیک را در این مناطق شکل می‌دهند، مانند دیجیتالی شدن، پایداری، نوآوری، زیرساخت‌ها، مقررات و رقابت. همچنین پیامدها و مزایای این تغییرات برای ذینفعان درگیر، مانند دولت‌ها، مشاغل، مصرف‌کنندگان و جامعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.